“Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлгийн ажил” ХУДХААА/202001002 дугаартай тендерийн баримт бичигт дараах тодруулга хийв

Admin 2020.10.06

Тус албанаас зарласан “Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлгийн ажил” ХУДХААА/202001002 дугаартай тендерийн баримт бичигт  дараах тодруулга хийгдэв. Тендерийн материалын ТОӨЗ 6.3 (г)-д ерөнхий инженер нь тухайн аж ахуйн нэгждээ 5 жил ажилласан гэснийг 2 жил ажилласан, хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан нь тухайн аж ахуйн нэгждээ 5 жил ажилласан гэснийг 1 жил ажилласан болгож өөрчлөлт оруулав.