СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР-2020

Admin 2020.01.06

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА


 

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР-2020


ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ТӨРИЙН

ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ СУДАЛГАА


Д/д

Албан тушаал

Ангилал зэрэглэл

Боловсрол

Туршлага

Сул орон тооны тоо

1

Тайлан мэдээ, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-4.1

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Дэс түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтанд хамрагдаж төгссөн байх

1