СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР-2019

Admin 2019.11.18

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ТӨРИЙН ЗАХИРГАА БОЛОН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СУЛ ОРОН ТООНЫ СУДАЛГАА

д/д

Албан тушаал

Ангилал зэрэглэл

Боловсрол

Туршлага

Сул орон тооны тоо

1

Тайлан мэдээ, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-4.1

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Дэс түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтанд хамрагдаж төгссөн байх

1

2

Бичиг хэрэг архивын ажилтан

ТҮ-5.1

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

шаардахгүй

1