НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ-2018

Admin 2018.11.05
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА
АЛБАН ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД
2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2018 оны 01 дүгээр сарын 20Улаанбаатар хот
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээХугацааХариуцах эзэн
НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖИЛ
1Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын хүрээнд Төсвийн шууд захирагч төрийн албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулж дүгнэж ажиллана.2018.02.15Албаны дарга, төрийн албан хаагчид
2Төрийн үйлчилгээний ажилтан, албан хаагчтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллана.2018.01.10Албаны дарга, санхүү
3Ээлжийн амралтын хуваарийг баталж, биеэр эдлүүлэх, ажлын зайлшгүй шаардлагаар биеэр эдэлж чадаагүй төрийн захиргааны албан хаагчид түүний зөвшөөрснөөр 1.5 сарын цалинтай тэнцэх мөнгөн урамшуулал олгох2018.01.01-2018.12.31Албаны дарга, санхүү
4Албан хаагчдад ажилдаа ирж очих зардал болон хоолны мөнгийг тогтмол тооцож олгох2018.01.01-2018.12.31Албаны дарга, санхүү
5Ажилтан, албан хаагчдыг ажиллах нөхцөл бололцоогоор хангаж шаардлагатай техник хэрэгслээр хангах,  жигд дүрэмт хувцастай болгох асуудлыг зохион байгуулах2018.01.01-2018.12.31Ахлах мэргэжилтэн
6Тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа албан хаагчдыг орон сууц, хашаа байшин худалдан авахад хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах, санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх асуудлыг дүрэм журмын хүрээнд шийдвэрлэнэ. 2018.01.01-2018.12.31Хамт олны хурлаар
7Гэр хороололд амьдардаг ажилтан албан хаагчдад жилд 1 удаа түлээ нүүрсний үнийн дүнгийн хөнгөлөлт олгож дэмжлэг үзүүлнэ.2018.01.01-2018.12.31Албаны дарга, санхүү
8Төрийн албан хаагч өөрөө эсвэл төрийн албан хаагчийн эхнэр нь амаржихад дотоод журамд заасны дагуу нэг удаагийн тусламж үзүүлэх2018.01.01-2018.12.31Албаны дарга, санхүү
9Төрийн албан хаагчийн  ойрын төрөл садан нас барсан тохиолдолд албаны дотоод журамд заасны дагуу нэг удаагийн тусламж үзүүлэх2018.01.01-2018.12.31Албаны дарга, санхүү
10Өндөр насны тэтгэвэрт гарах албан хаагчдад хуулинд заасан хугацааны цалинтай тэнцэх хэмжээний тэтгэмж олгох2018.01.01-2018.12.31Албаны дарга, санхүү
11Албан хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, давтан сургах, дотоод гадаадын сургалтанд хамрагдахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ.2018.01.01-2018.12.31Албаны дарга
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖИЛ
12Ажлын байранд  дахь сургалтыг зохион байгуулна /Жендерийн эрх тэгш байдал, Хувь хүний хөгжил, Архив бичиг хэргийн сургалт, Хууль тогтоомжийн сургалт, Компьютерийн хялбар хэрэглээ, Англи хэл гэх мэт/ /2018.06.01Сургалт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
13Төрийн үйлчилгээний ажилтан, албан хаагчдын ур чадварын нэмэгдлийг үр дүнгээр тооцож, үнэлгээний дагуу урамшууллыг тогтмол олгоно. 2018.01.01-2018.12.31Албаны дарга, санхүү
14Жилийн эцсийн ажлын үр дүнгээр тэргүүний ажилчдыг шагнаж урамшуулахаар тодорхойлох, бэлэг дурсгалын болон мөнгөн урамшууллыг холбогдох журмын хүрээнд шийдвэрлэх2018.12.20Хамт олны хурлаар
СПОРТ, ЧӨЛӨӨТ ЦАГ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖИЛ
15Чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх талаар соёл, урлаг, спортын ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна. 2018.01.01-2018.12.31Сургалт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
16Төрийн албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  жилд 1-ээс доошгүй удаа нарийн мэргэжлийн оношлогоо шинжилгээнд хамруулж, рашаан сувилалд сувилуулах, эмнэлэгийн үйлчилгээ авахад тусламж дэмжлэг үзүүлнэ.2018.04.20Албаны дарга, ахлах мэргэжилтэн