ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХАД ШААРДАГДАХ МАТЕРИАЛ

Admin 2018.08.10


  • Худалдан авах ажиллагааны албаны аж ахуйн нэгжийн бүртгэлд бүртгүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримт 
  •  

       1.Аж  ахуйн нэгжийн бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлт албан тоотоор

       2.Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар

       3.Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар

       4.Аж ахуйн нэгжийн танилцуулга

       5.Инженер техникийн ажилчдын мэргэжил, ажилласан жилийн жагсаалт