2018 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө

Admin 2018.08.28

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газрын авлигын эсрэг төлөвлөгөө